Juridikens olika områden

Vill du veta mer om juridikens olika områden? Främst brukar man skilja på det genom att tala om den offentliga rätten och civilrätten. I den här texten kan du läsa mer.

Juridikens olika områden – den offentliga rätten

Inom juridikens olika områden är den offentliga rätten mycket viktig. Det är den är som reglerar rätten mellan en enskild individ och det allmänna. Här ingår en rad olika områden, som i sig har sina enda underkategorier. Till exempel ingår följande:

  • Statsrätt. Inom stadsrätten studeras bland annat reglerna som rör de högsta statsorganen i landet, i synnerhet regering och riksdag.
  • Socialrätt. Socialrätt handlar främst om kommunens ansvar för personer som vistas eller bor i kommunen. Under socialrätt hittar man bland annat barn- och ungdomsvård, socialförsäkringsrätt och sekretesslagstiftning. Socialtjänstlagen är en av de huvudsakliga lagarna. Den reglerar bland annat rätt till avlösning, daglig verksamhet, hemtjänst, särskilt boende och ledsagning.
  • Förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt kan syfta på både domstol och rättsområde. Här talar vi alltså om rättsområdet. Förvaltningsrätten handlar om hur offentliga förvaltningsmyndigheter (till exempel Försäkringskassan och Skatteverket) använder sina befogenheter. Det handlar bland annat om saker som måste beaktas vid frågor om exempelvis olika typer av tillstånd, bygglov, skatt, bidrag och när dessa handläggs.

Civilrätt

Civilrätt är ett annat av juridikens olika områden. Det handlar om tvister mellan privata personer och aktörer. Här ingår till exempel följande punkter:

  • Familjerätt. Under familjerätt behandlas frågor inom till exempel arvsrätt, barns rätt, bodelning och parförhållanden. Det hr är som familjens rättsställning regleras, samt familjemedlemmars förpliktelser och rättigheter gentemot såväl utomstående som mot varandra. Familjerätt är kanske ett av de vanligaste rättsområdena som gemene man kommer i kontakt med.
  • Arbetsrätt. Arbetsrätt är den del av civilrätten som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Om en tvist uppstår tas ärendet till Arbetsdomstolen, givet att ett kollektivavtal finns. Finns inget kollektivavtal, är det vanligare att förhandlingarna sker i tingsrätten. Nämnvärda lagar är till exempel Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen och Lagen om anställningsskydd. Den sistnämnda har diskuterats ganska flitigt inom politiken på senare år.
  • Konsumenträtt. Precis som namnet antyder, handlar Konsumenträtten om de lagar och regler som finns för att hjälpa och skydda konsumenter. När motparten är näringsidkare har konsumenten alltid en fördel i lagboken. Ett exempel på en nämnvärd lag är Konsumentköplagen, som reglerar vid köp av vara och vad som gäller vid saker som ångerrätt, bytesrätt, öppet köp, garantier med mera. Lagen är inte tvingande – men går inte heller att förhandlas bort, såvida inte kunden erbjuds bättre villkor än vad som står i lagboken.

Se även Wikipedia som har en pedagogisk artikel om juridikens olika områden.